Disclaimer

Disclaimer en Privacy beleid

Dit is de Disclaimer van Regiehouden B.V., gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 57640971.

Regiehouden B.V. vindt uw privacy belangrijk. Deze Disclaimer is opgesteld conform nationale en internationale privacy wetgeving. Door uw persoonsgegevens op te geven op onze website, gaat u ermee akkoord dat wij die gegevens in overeenstemming met deze Disclaimer gebruiken.

Wij realiseren ons dat uw persoonsgegevens waardevol zijn en nemen alle redelijke maatregelen om ze te beschermen.

Regiehouden B.V. verklaart dat zij informatie van en over bezoekers confidentieel behandelt en alleen gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Regiehouden B.V. waarborgt de privacy van deze informatie door middel van een goed beveiligde, met password beschermde computers. Regiehouden B.V. analyseert geregeld hoe bezoekers van de internetsite deze gebruiken, waardoor wij beter in staat zijn verbeteringen door te voeren. De verzamelde informatie is algemeen en uit de analyses zijn geen individuele of persoonlijke informatie te herkennen.

Op onze website maken wij gebruik van kleine tekstbestanden genaamd “cookies” om de website te verbeteren en de bezoeker te herkennen. Wij gebruiken deze cookies ook om individuele bezoekers van onze site te volgen. Daarmee geven ze de mogelijkheid tot een zekere mate van identificatie. Het gebruik van cookies is tegenwoordig standaard voor de meeste websites, maar als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies, kunt u uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Sommige cookies zijn noodzakelijk om op de website te kunnen surfen en gebruik te maken van bepaalde functies, zoals elektronisch betalen.

Indien u meer wil weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact opnemen met ons via info @ regiehouden.nl.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Regiehouden B.V. tracht deze informatie actueel te houden. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

De website en alle intellectuele eigendomsrechten op (de materialen op) deze website berusten uitsluitend bij Regiehouden B.V. U mag elementen van de website uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze rechten.

U mag elementen of onderdelen van de website alleen verveelvoudigen en/of openbaar maken voor zover dit valt onder één van de wettelijke beperkingen zoals vermeld in bijvoorbeeld de Auteurswet. Ieder ander gebruik van elementen of onderdelen van de website is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Regiehouden B.V. Verzoeken voor toestemming kunnen worden gericht aan info @ regiehouden.nl. Regiehouden B.V. behoudt zich alle rechten uitdrukkelijk voor.

De website bevat links van andere websites die door andere partijen dan Regiehouden B.V. worden geëxploiteerd. Regiehouden B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het functioneren of de inhoud van deze websites. Regiehouden B.V. is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

De internetsite van Regiehouden B.V. wordt uiteraard regelmatig controleert op (computer)virussen, maar de afwezigheid hiervan kan helaas niet gegarandeerd worden.

De door Regiehouden B.V. verzonden e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde, maar ook vermenigvuldigen, openbaar maken verspreiden en verstrekken aan derden is niet toegestaan.

Na aankoop van de vragenlijst maakt Regiehouden B.V. gebruik van de software- en inlogsystemen van Propulsion B.V. gevestigd te Hoofddorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34174689.

Het herroepingsrecht stelt particulieren in staat om, volgens de wet Koop op afstand, een dienst die via internet wordt afgenomen binnen 14 werkdagen te annuleren. Deze 14 werkdagen gaan in op het moment dat de overeenkomst wordt afgesloten. Het herroepingsrecht vervalt indien de klant al gebruikmaakt of gebruik heeft gemaakt van de dienst.

Op deze website (inclusief de Disclaimer) is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met de website.

Regiehouden B.V. behoudt zicht het recht voor om deze Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit gedeelte van de website.

Vraag meer informatie aanStel ons uw vraag
Neem contact met ons opE-mail ons direct