Algemene voorwaarden

Goed om te weten:

–       Na het voltooien van de betaling, geeft u Regiehouden B.V. opdracht tot het direct leveren van de dienst

–       De dienst wordt inhoudelijk uitgevoerd door Propulsion B.V. gevestigd te Hoofddorp

–       De vragenlijst blijft voor de gebruiker maximaal twee maanden beschikbaar bij Propulsion B.V. Daarna wordt automatisch het ingevulde (de output) vernietigd en wordt de vragenlijst per direct beëindigd

–       Na beëindiging is de dienst niet meer beschikbaar

 

Algemene Voorwaarden – versie 1 september 2013

Artikel 1. Definities

1. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

2. Websites: http://regiehouden.nl en http://hetlevenstestament.nl zijn een onderdeel van Regiehouden B.V.

3. Regiehouden B.V. gevestigd te Albrechtlaan 14-D, 1404AK Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57640971.

4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Regiehouden B.V. een Overeenkomst heeft afgesloten.

5. Dienst: de specifieke dienst die Regiehouden B.V. met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst.

6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Regiehouden B.V. en Opdrachtgever krachtens welke Regiehouden B.V. de Dienst zal uitvoeren.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

1. Regiehouden B.V. geeft u de mogelijkheid digitaal een vragenlijst in te vullen waarmee u uw gedachten kunt bepalen omtrent een levenstestament. Deze digitale omlijsting blijft twee maanden beschikbaar voor de Opdrachtgever. Na twee maanden, of zoveel eerder als de Opdrachtgever zelf aangeeft, wordt de output automatisch vernietigd en wordt de vragenlijst per direct beëindigd. De digitale mogelijkheid van het invullen wordt beëindigd zodra de output is geleverd. Aanpassing daarna door de Opdrachtgever is niet meer mogelijk.

Bij het aanvragen van deze Dienst is bij aanvaarding een bedrag verschuldigd. Uitsluitend deze aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Tevens is het voor Opdrachtgever mogelijk om gebruik te maken van het elektronisch bestelproces op de Website teneinde de Dienst af te nemen. Ook op de Website staat aangegeven welk bedrag zal zijn verschuldigd en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.

2. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Regiehouden B.V. het recht de prijzen hierop aan te passen.

3. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Regiehouden B.V. alleen bindend indien en voor zover deze door Regiehouden B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

5. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

6. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Regiehouden B.V.

7. Voor de digitale omgeving en invulling van de vragenlijst maakt Regiehouden B.V. gebruik van de diensten van Propulsion B.V. gevestigd te Hoofddorp ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34174689.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Regiehouden B.V. zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de elektronische bestelling.

2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Regiehouden B.V. dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3. Een goede uitvoering van de Dienst vereist dat Regiehouden B.V. voor de uitvoering van de dienst gebruik maakt van Propulsion B.V.

4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Regiehouden B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Regiehouden B.V. worden verstrekt.

5. Het is Regiehouden B.V. niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die Regiehouden B.V. noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

6. Regiehouden B.V. zal de Opdrachtgever een mailbericht versturen met toegang tot de vragenlijst. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot de vragenlijst waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht voor invulling van de vragenlijst kan zorgdragen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen.

7. Iedere actie die middels een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. Regiehouden B.V. kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Regiehouden B.V. te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

8. Door Regiehouden B.V. opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Regiehouden B.V. is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

9. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Regiehouden B.V. heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Regiehouden B.V. niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw).

2. Alle prijzen op de website, folders en andere documentatie van Regiehouden B.V. zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 5. Diensten

1. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Regiehouden B.V., overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Regiehouden B.V. zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

2. Zonder toestemming van Regiehouden B.V. is het Opdrachtgever verboden de door Regiehouden B.V. verschafte vragenlijst aan derden over te dragen.

3. Regiehouden B.V. kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Regiehouden B.V. bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een normale limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

4. Opdrachtgever verstrekt hierbij Regiehouden B.V. een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Regiehouden B.V. verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Regiehouden B.V. geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Regiehouden B.V..

5. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7. Beschikbaarheid van de Dienst

1. Regiehouden B.V. zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Regiehouden B.V. opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties.

2. Regiehouden B.V. stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever.

3. Regiehouden B.V. zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Regiehouden B.V. is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Regiehouden B.V. is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

4. Regiehouden B.V. zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Regiehouden B.V. Regiehouden B.V. kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.

5. Indien naar het oordeel van Regiehouden B.V. een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Regiehouden B.V. of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Regiehouden B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Regiehouden B.V. voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Regiehouden B.V. van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Regiehouden B.V. diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 100 euro (exclusief btw).

2. Aansprakelijkheid van Regiehouden B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3. Buiten de in artikel 8 lid 1 genoemde gevallen rust op Regiehouden B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8 lid 1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Regiehouden B.V..

4. De aansprakelijkheid van Regiehouden B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Regiehouden B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Regiehouden B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Regiehouden B.V. in staat is adequaat te reageren.

5. Regiehouden B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Regiehouden B.V. meldt.

7. Opdrachtgever vrijwaart Regiehouden B.V. voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Regiehouden B.V. geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 9. Storingen en overmacht

1. Regiehouden B.V. heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Regiehouden B.V. is nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

2. Regiehouden B.V. heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Regiehouden B.V. zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Regiehouden B.V. is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

3. Regiehouden B.V. zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur,synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Regiehouden B.V. door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Regiehouden B.V. kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10. Duur en opzegging

1. De Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor twee maanden, tenzij anders aangegeven op de website of anders overeengekomen.

3. Bij beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Regiehouden B.V. gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Regiehouden B.V. is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen, anders dan een eenmalig mailbericht met de output van het door Opdrachtgever ingevulde.

4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan.

5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien werkdagen na de totstandkoming, tenzij de Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de invulling van de vragenlijst.

6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Regiehouden B.V. het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Regiehouden B.V. op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

1. De Opdrachtgever zal bij vooruitbetaling het verschuldigde bedrag voldoen aan Regiehouden B.V. zo niet behoudt Regiehouden B.V. het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen.
De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Regiehouden B.V.

2. Regiehouden B.V. zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Regiehouden B.V.

4. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Regiehouden B.V. in elk geval 5 euro wegens administratiekosten in rekening. Voormelde administratiekosten worden verhoogd tot maximaal 25 euro indien Opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van Regiehouden B.V. te voldoen en Regiehouden B.V. is genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevens is Opdrachtgever in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.

5. Indien Regiehouden B.V. aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de Opdrachtgever verhaald.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Regiehouden B.V. of diens licentiegevers.

2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

4. Het is Regiehouden B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Regiehouden B.V. door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 2.000 euro per inbreuk makende handeling betalen aan Regiehouden B.V. onverminderd het recht van Regiehouden B.V. om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 13. Geheimhouding

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1. Regiehouden B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Regiehouden B.V. of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Slotbepalingen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.

5. De door Regiehouden B.V. ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane meting (monitoring), geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

Vraag meer informatie aanStel ons uw vraag
Neem contact met ons opE-mail ons direct